پایان نامه رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اتوماسـیون سیستمهای قدرت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی میزان اعتماد به برند شرکتهای بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اصول بنیادی و کاربرد های ساختارهای متامتریال با ضریب شکست منفی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی وضعیت تبلیغات شرکت‌های بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی وضعیت تبلیغات شرکت‌های بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه متغیر تبلیغات شرکت‌های بیمه با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به تبلیغات که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انتخاب ساختار کنترل برای برجهای تقطیر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به افراد که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به مکان که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز موثرند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمات که بر رشدوتوسعه بازاریابی گردشگری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به شواهدوامکانات فیزیکی که بررشدوتوسعه بازاریابی گردشگری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵