پایان نامه جبرانسازی اثر تزویج متقابل المانها در آنتنهای آرایه ای تطبیقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار افزاره های میکروفلویدیک - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی سوئیچ های اترنت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تشخیص اثرانگشت توسط شبکه عصبی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیاده سازی نرم افزار کد کننده صحبت با نرخ kbps 12.2 از کدکننده صحبت AMR برروی ریزپردازنده های TMS320C54xx - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی احساس به برند شرکتهای بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار جابه جایی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مستثنیات اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵