پایان نامه تعیین رابطه متغیر اعتماد به برند با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر شرکت‌های بیمه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و تعارض کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انواع خسارات در حوادث دریایی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مدیریت مشارکتی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعریف و تبیین مفهوم حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های طراحی خودکار مدارهای آنالوگ - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد با وجود محدودیت اشباع دامنه عملگر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵