سمینار روش های تشخیص خطا های امپدانس بالا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تامین مالی داخلی و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تامین مالی خارجی ازمحل سهام و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تجزیه و تحلیل مدل ارائه شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر ارتقا بازاریابی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مقایسه بازداشت موقت با مفاهیم مشابه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تامین مالی خارجی از طریق بدهی و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن با استفاده از آنتن های آرایه ای تطبیقی و تخمین زاویه ورود سیگنال - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه پیشنهادات کاربردی برای مدیران و مسئولین ضیربط صنعت گردشگری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing و انواع کاربردهای آن - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی خودکار مدارهای آنالوگ - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار معرفی روشهای مختلف دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری و اشتغال - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵