پایان نامه مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اشتغال در بخش کشاورزی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر افزایش اشتغال - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سرمایه گذاری دربخش کشاورزی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه اندازه شرکت با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه تکنولوژی مورد استفاده شرکت با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه سن مدیران با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انرژی های نو – نیروگاه های بادی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه سطح تحصیلات مدیران با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان رابطه میزان توانایی صحبت به زبانهای خارجی در مدیران با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده 3GPP-LTE با استفاده از عدد مجدد فرکانسی به صورت وفقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل سیستم تعلیق بر اساس روش ساختار متغیر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار شناسایی چهره به کمک شبکه عصبی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵