پایان نامه پیش بینی علائم افسردگی سالمندان و رابطه ی آن با هوش هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سهم حمایت اجتماعی در پیش بینی سلامت روان سالمندان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش جنسیت در رابطه با آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های بهبود پایداری سیستم قدرت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آلکسی تایمیا با مولفه ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار چاه های کوانتومی نیمه هادی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آلکسی تایمیا با مولفه کنترل هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار سنتز کننده های گفتار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه کنترل هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی با استفاده از ویژگیهای نوای گفتار به کمک شبکههای عصبی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی مداخله ی افزایش انگیزه بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵