پایان نامه نقش جنسیت در رابطه با آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتی D و سبک‌های ابراز هیجان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با سبک‌های ابراز هیجان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های بهبود پایداری سیستم قدرت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آلکسی تایمیا با مولفه ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار چاه های کوانتومی نیمه هادی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آلکسی تایمیا با مولفه کنترل هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار سنتز کننده های گفتار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه کنترل هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تیپ شخصیتی D با مولفه دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی با استفاده از ویژگیهای نوای گفتار به کمک شبکههای عصبی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی مداخله ی افزایش انگیزه بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵