سمینار طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی دیود نیمه هادی Silicon Opening Switch - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهبود شاخص های سلامت روانی(خودکارآمدی، بهزیستی، استرس ، مشکلات مرتبط با دیابت و کیفیت زندگی) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما در کوره با روش کنترل فازی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود شاخص های سلامت روانی(خودکارآمدی، بهزیستی، استرس ، مشکلات مرتبط با دیابت و کیفیت زندگی) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی و شبیه سازی فرستنده فرا پهن باند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه تمایل به ریسک با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی افزایش انگیزه بر بهبود شاخص های سلامت روانی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر بهبود شاخص های سلامت روانی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان درک مزیت محصولات با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار نهان نگاری دیجیتال WATERMARKING - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵