پایان نامه سنجش میزان تعهد مدیران به صادرات شرکت با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رابطه هزینه تولید محصولات با گرایش به صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر هر کدام از عوامل احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس انتخاب - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وضعیت توانمندی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توانمندسازی کارکنان برحسب متغیرهای جنسیت،تحصیلات،سن،سابقه کار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش اولویت تاثیرهرکدام ازمتغیرهای تاثیرگذاربرتوانمندسازی کارکنان اداره کل آموزش - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار آشنایی با انواع ترانسفروماتورهای خشک - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه احساس شایستگی، احساس اعتماد بر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه متغیرهای مستقل و بررسی نحوه و شدت تأثیرگذاری آنها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بهینه سازی کنترل توان راکتیو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثر بخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و ارزش درک شده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه مقايسه اثر بخشي مداخله ي افزايش انگيزه بر ميزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به ديابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵