پایان نامه سنجش رابطه بین ویژگی‌های مقصد و کیفیت درک شده خدمات گردشگری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و رضایت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی گروهی روانی اجتماعی بر میزان مراقبت از خود در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار نهان نگاری دیجیتالی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و واکنش‌های رفتاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استرس در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انرژی رادیو فرکان.سی یا RF - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهزیستی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین ارزش درک شده و واکنش‌های رفتاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین رضایت و واکنش‌های رفتاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خودکارآمدی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیر توانایی کارکنان بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل و تعیین موقعیت ماهواره - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیردرک کارکنان از وظیفه سازمانی بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵