پایان نامه بازرگانی، حذف اتلاف، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم¬های چند¬ وظیفه¬ای - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیر اعتبار بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیر ارزیابی بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین متغیرها مطابق فرضیه های تحقیق - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های قرار گرفتن IPروی WDM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیر انگیزش و تمایل کارکنان بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار شرح برد دامنه فرکانس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین تاثیر حمایت سازمانی از کارکنان بر عملکرد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر مستقیم ابعاد هوش عاطفی بر ابعاد کیفیت زندگی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر مستقیم ابعاد هوش اخلاقی بر کیفیت زندگی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین مولفه های تاثیر گذار بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهیم بودن کارکنان در اطلاعات سازمانی، بر توانمندی کارکنان در سازمان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مرزبندی و خودمختاری در روند شغلی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار نهان نگاری دیجیتال - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵