پایان نامه تاثیر مستقیم ابعاد هوش عاطفی بر همدلی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان جانشینی تیم های خودگردان به جای سلسله مراتب قدیمی در سازمان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط ابعاد هوش اخلاقی با همدلی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عواملی که با مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جذب منابع در شعب بانک رفاه بر حسب اهمیت از دیدگاه مشتریان و مدیران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار جایابی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه از دیدگاه مشتریان و مدیران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مالی برجذب منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی رهیافت های شناسایی سیستم - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انرژی های نو- نیروگاه های بادی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین ارتباط بین مدل ها در قالب یک مدل علی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر همدلی بر ابعاد کیفیت زندگی، با کنترل ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵