پایان نامه توصیف متغیرهای تحقیق شامل مزیت رقابتی، کارآفرینی، سرمایه فکری و قابلیت ها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های سفارشی¬سازی خدمات در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مشخصه های الکتریکیDG-SOI MOSFETs - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های رضایت مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کیفیت زندگی و هوش اخلاقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های اعتماد مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی الگوریتم های بهینه سازیSimulated Annealing و انواع الگوریتم های آن - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های کیفیت ادراک شده در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه همدلی و ارتباط آن با هوش اخلاقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان مولفه¬های وفاداری مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی انواع روش های مدل سازی و کنترل رباط ها با مفاصل انعطاف پذیرFJR - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سفارشی¬سازی خدمات و وفاداری مشتریان در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی در مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه سفارشی¬سازی خدمات و کیفیت ادراک شده در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵