پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و اعتماد مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سفارشی¬سازی خدمات و رضایت مشتری در بانک¬های صادرات استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آموزش تاب آوری روانی با امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان بازار گرایی شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان مزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی آموزش تاب آوری روانی و امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان نوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آزمون مدل ارایه شده در تحقیق حاضر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مثبت قابلیت¬ها و استراتژی¬های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مثبت منابع و استراتژی¬های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های مختلف کنترل موتور القایی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵