پایان نامه رابطه مثبت مزیّت رقابتی و عملکرد مالی شرکت¬های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مثبت مزیّت رقابتی و عملکرد بازار شرکت¬های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مثبت عملکرد بازار و عملکرد مالی شرکت¬های تولیدی استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد و تلاش مورد انتظار خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان حقوقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش ها نوین condition monitoring در ماشین های القایی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف-کنندگان حقوقی ایرانی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی استفاده مشتریان حقوقی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رفتار مشتریان حقوقی در حوزه¬ی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاب آوری روانی و امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سود با احتمال درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پتیان نامه سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته براساس مدل اهلسون - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش آموزش تاب آوری در امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵