پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب اجزای صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایا نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحقیق شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین بررسی تأثیر نهادینه سازی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباطی مدیران(همدلی، تساوی، و مثبت گرایی) با رضایت شغلی کارکنان در اداره - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جنسیت در رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، در اداره - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵