پایان نامه به منظور بهبود مهارتهای ارتباطی مدیران و افزایش رضایت شغلی کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف مالی شرکت های صادر کننده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشوق های صادراتی و هدف ارتباط با سهامداران شرکت های - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف یادگیری سازمانی شرکت های صادر کننده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، بر شهرت شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین اثر رضایت مشتری بر شهرت شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری بر شهرت شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در قالب مدیریت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر اجرای مؤفقیِت آمیز CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر تواناییهای مدیریت دانش بر مؤفقیّت اجرایCRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر فناوری مرتبط با CRM بر اجرای مؤفقیّت آمیز آن - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵