پایان نامه بررسی تأثیر سابقه طولانی فعّالیت در زمینه CRM بر اجرای مؤفقیّت آمیز CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیرمدیریت استعداد بر جانشین پروری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر بهبود توانلیی های سازمانی در بین کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بربهبود توانایی های فردی در بین کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر بهبود فرایند انجام کار در بین کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد برمهارت های ارتباطی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر کیفیت تصمیم گیری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد برتوسعه فعالیت های تیمی کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر ارتباطات کاری کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر مهارت های رهبری کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران کارکنان سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فناوری اطلاعات بر سطح پاسخگویی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵