سمینار بررسی عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فناوری اطلاعات بر سطح استقلال اطلاعاتی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه وضعیت کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه وضعیت اقدامات بازاریابی درونی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اقدامات بازاریابی درونی و کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین رضایت شغلی و کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر عدالت رویه ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر عدالت توزیعی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر عدالت مرواده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵