سمینار پس پردازش با استفاده از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر عدالت مرواده ای ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه خوزستان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تصمیم گیری به موقع و متناسب و در نهایت بهبود عملکرد سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار الگوریتم های بهینه سازی تکاملی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ارتباط بین عوامل موثر بر تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحقیق و بررسی آخرین متدها در EPGA - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران بر ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد شبکه های سنسوری در تأمین نیازمندی های اطلاعات مورد نیاز برای سیستم های مانیتورینگ و کنترل صنعتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برپایی بازار برق سمت مصرف کننده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵