سمینار روشهای برنامه ریزی درتعمیرات و کاربرد برنامه ریزی دینامیکی در تعمیرات نیروگاه ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر شخصیتی ثبات هیجانی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ویژگی شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی چندین روش بازشناسی حالت گفتار - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیرات سود هر سهم، کیو توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آب گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیست مهای غیر خطی دارای اینرسی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت آب گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شغلی و رفتار شهروندی از طریق تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شیوه های مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار برنامه ریزی تعمیرات نیروگاهها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵