پایان نامه ارشد:بررسی میزان تاثیر دلسوزی بر هوشمندی رقابتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترلر PID برای سیستمهای چندمتغیره غیرخطی به روش فازی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تاثیر درستکاری بر وفاداری مشتریان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش میزان تاثیر بخشش بر هوشمندی رقابتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت امروزی و روش های مقابله با آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری بر وفاداری مشتریان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناخت میزان تاثیر دلسوزی بر وفاداری مشتریان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناخت میزان تاثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار هنگام عبور از سایه زمین - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشارکت عمومی خصوصی و اقتصاد کشوربا توجه به عوامل موثر - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شیراز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه نقش وضعیت موجود تامین مالی پروژه محور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پایدارسازی و کنترل سیستمهای چند متغییره تاخیری با استفاده از جایابی قطب پیوسته - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵