پایان نامه پیش بینی ترافیک ، بهینه سازی ، تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی برای سال های آتی در کشور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و اقتصاد کشورها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ثبات اقتصادی کشورها در بهر ه گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان درآمد کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم اجتماع پرندگان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر درآمد کشور در بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان ثبات اقتصادی کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه موقعیت کسب و کار کشورها با بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه موقعیت کسب و کار کشورها در بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر نوآوری سازمانی بر روی نوآوری تکنولوژیکی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تکنولوژیکی( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند)با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵