سمینار تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تکنولوژیکی( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند)با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC جهت تغذیه بارهای خانگی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر قابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه نوآوری سازمانی با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم برد کوتاه / استاندارد BLUETOOTH - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبکبه منظور کاهشگشتاور دندانه ای - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی برای جداسازی و شناسایی رشته پالس های متداخل - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحقیق و بررسی آخرین متدها در FPGA - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تقویت کننده کم نویز - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های بهبود پایداری قدرت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵