پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانهها به کمک شبکه های عصبی مصنوعی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد تکنیک نرو-فازی در شناسایی خطا با استفاده از روش ترکیب داده ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت هوشمند باتری سدیم – گوگردی در خودروی گازی – برقی توسط شبکه های عصبی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تاریخچه بازداشت موقت در حقوق ایران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار واترمارکینگ تصاویر دیجیتال بر اساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اقسام مواعد و حساب مواعد - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده و تاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت مرور زمان با مواعد - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵