پایان نامه تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی سیستمهای کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : نمایندگان قانونی در امور مدنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شرایط و موضوعات و نحوه اعطای نیابت از سوی نمایندگان قانونی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : مفهوم اضطرار و تفکیک آن از عناوین مشابه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:سنجش میزان سرمایه فکری وابعاد آن وتاثیر آن بر عملکرد مالی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین ارکان صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اولویت اثر گذاری ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵