پایان نامه پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های با سابقه های فعالیت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دوره نگهداری موجودی کالا و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی با در نظر گرفتن تلفات سیستم و ظرفیت خطوط انتقال با استفاده از نقطه تعادل نش - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جبران خسارت ناشی از تأخیر در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین دوره وصول مطالبات و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ماهیت و انواع تأخیر و مسائل پیرامون آن در کنوانسیون ورشو - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه دوره پرداخت بدهی جاری و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی چرخه نقدینگی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین چرخه عملیاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت تجدید ساختارشده به کمک تئوری بازی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵