پایان نامه شرایط اساسی صحت معامله،آثار و احکام عقد بیع - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار الگوریتم های نوین پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی و کاربرد آنها در حذف اثر غیر خطی در تقویت کننده های توان بالای TWTA ماهواره - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: اقسام تکرار جرم وجهات تشدید - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چند طبقه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیر تماسی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش گویی رفتار پویای کانال سیار سلولی به کمک شبکه های عصبی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایگاه رکن روانی در قتل عمد - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵