پایان نامه واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه با استفاده از الگوریتم ژنتیگ با در نظر گرفتن محدودیت حالت گذرای کلیدزنی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار ژنراتورهای مورد استفاده در سیستم های DG و اتصال آنها به شبکه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دید یک یا چند نقطه با استفاده از شبکه های عصبی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی با قابلیت آیرودینامیکی پایین - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه وبررسی شبکه مدیریت مخابرات (TMN) وطراحی مفهومی شبکه مدیریت مخابرات برای شبکه مخابراتی کشور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار نقش تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختارشده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه ی آنتن های تک قطبی مسطح و طراحی و ساخت نمونه ی جدید - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده از فرکانس گام در بازشناسی گفتار با حالت در زبان فارسی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور در این زمینه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵