پایان نامه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش آن - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور در این زمینه - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وتحلیل مکانیزم گذار از IPv4 به IPv6 و شبیه سازی پروتکل مسیریابیOSPF در شبکه IPv6 - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی، مقایسه و ارزیابی روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء در تصاویر - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ادراک کارکنان از قابلیت اعتماد و عملکرد کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ادراک کارکنان از مهرورزی و عملکرد کارکنان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پخش بار بهینه در شبکه های قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات به روش هیوریستیک - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های جایابی مولدهای تولید پراکنده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی بازارحراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته قدرت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های عملیاتی با توان و ولتاژ پایین و هدایت انتقالی ثابت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده در طراحی سیستم های کنترل و مونیتورینگ - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵