پایان نامه کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روشهای کنترل سیستم های سوئیچ شونده - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع بار متغیر به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه معاملات با اشخاص وابسته(کالا و منابع مالی)با عملکرد شرکت‌ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵