پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵