پایان نامه بررسی رابطه ابزار شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه چالش های شغلی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ابعاد ماهیت شغل وخلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین خوداستقلالی و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان ارزش کار و خلاقیت کارکنان بیمه استان گیلان - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر به اشتراک¬گذاری اطلاعات با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر کیفیت روابط شرکت با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر توجه به برقراری روابط بلندمدت با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان رضایت¬مندی از برقراری رابطه با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رضایت از برقراری ارتباط صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر ارزش ویژه برند - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵