پایان نامه تاثیر ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر ارزش ویژه برند - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات مخابرات سیار در برنامه پنج ساله سوم (1387 – 1383) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با اتصال شاتکی به عنوان سورس و درین - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ بسته ای - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل توپ ضد هوایی با استفاده از کنترل فازی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با مطالعه موردی در شبکه های توزیع - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدل سازی و شبیه سازی افزاره – مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تشخیص چهره انسان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر آگاهی از برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵