پایان نامهتاثیر ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر تداعی های برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر کیفیت درک شده - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان ادراک مشتریان از فعالیت های پیشبرد فروش شرکت بر آگاهی از برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روشهای مدل سازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
ئتنلود پایان نامه ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر وفاداری برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز همراه با سیستم کنترل گسترده DCS - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ادراک مشتریان از فعالیت های پیشبرد فروش شرکت بر کیفیت درک شده - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی مبتنی بر روش های هوشمند در پروسه های صنعتی (صنایع شیمیایی) - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ادراک مشتریان از فعالیت های پیشبرد فروش شرکت بر وفاداری به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ادراک مشتریان از فعالیت های پیشبرد فروش شرکت بر تداعی های برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه برند شرکت لوازم خانگی پارس خزر - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مبدل ماتریسی و کاربردهای آن - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تنوع طلبی مشتری بر وفاداری به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با استفاده از دو سنسور جریان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵