پایان نامه میزان تاثیر محبوبیت برند بر وفاداری به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار جداسازی گفتار و موزیک - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تصویر برند بر محبوبیت برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه انعکاس خود اجتماعی توسط برند بر محبوبیت برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی خود اجتماعی تصور یافته توسط برند بر تبلیغات دهان به دهان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر وفاداری به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر محبوبیت برند بر تبلیغات دهان به دهان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ریسک¬گریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه¬گذاریهای کوتاه مدت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موارد رجوع صریح به عرف - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵