پایان نامه ریسک¬گریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه¬گذاریهای کوتاه مدت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موارد رجوع صریح به عرف - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تمایل گشودگی به تجربه بیشتر، تمایل بیشتر برای سرمایه¬گذاری کوتاه مدت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ریسکگریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایه¬گذاری بلند مدت می شود - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پایان نامه در باب فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG با الگوریتم LMS و RLS - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تمایل گشودگی به تجربه بیشتر، تمایل بیشتر برای سرمایه گذاری بلند مدت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین کاستی های موجود در قانون و ارائه پیشنهادات لازم - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر هوشیاری و آگاهی بیشتر ، تمایل بیشتری برای سرمایه¬گذاری بلند مدت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اندازه گیری قند خون به صورت غیر تهاجمی با امواج التراسوند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵