پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدودسازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتورهای ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیرخطی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انواع حق شرط و آثار حقوقی آن بر معاهدات - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انواع معاهدات در حقوق ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر فراشناخت در بهزیستی اجتماعی معلمان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اسناد بین‌المللی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش ذهن آگاهی در بهبود رفتار شهروندی سازمانی معلمان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵