پایان نامه شناخت ماهیت واقعی دیات در مورد اینکه دیه مجازات است یا جبران خسارت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تطبیق نظام دیه ایران در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : تبیین جایگاه اذن ولی در نکاح رشیده - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی اختیار دختر در نکاح در فقه شیعه و اهل تسنن - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه جدید آن، درباره وکیل - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر مدلهای وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی یک مخلوط کننده ی فرکانسی (میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵