پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستم های نرو – فازی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آنالیز و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ برای دو باند فرکانسی 900MHz و 1800MHz به روش FDTD - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار برری حجم محاسبات الگوریتم های MPC - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تزویج متقابل یک آرایه پچ میکرواستریپی با جایگزینی المان های فراکتالی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر، طوفان های شن و… - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترل بهینه سیستمهای دور عملیات جهت کاهش خطای ردیابی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق منطقه ای فارس - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی مولدهای تولیدپراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مورچگان به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵