پایان نامه بررسی و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویربرداری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی، طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه ارتقا و تثبیت برند با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بستر مناسب توسعه فعالیت با پیاده سازی و اجرا مدل قبض انبار الکترونیکی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قبض انبار الکترونیکی در شرکت سهامی عام انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت نساجی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر اعتماد به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری مشتری - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر وفاداری مشتریان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل پیش بین سیستم های غیرخطی با استفاده از مدل ولترای مرتبه دوم - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵