سمینار بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدیدساختار - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی DG به منظور بهبود رگولاسیون ولتاژ و کاهش تلفات توان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی پلاسمای خورشیدی و بررسی اثرات آن - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی تجهیزات اندازه گیری به منظور تخمین حالت شبکه های توزیع - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مؤلفه های عملکرد خانواده و رابطه ی آن با سبک های دلبستگی با سازگاری دانش آموزان - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر جهت برنامه ریزی در سیستم قدرت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر جهت برنامه ریزی در سیستم قدرت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن در صنعت نفت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه لیزر DBR و بررسی اثر افزایش عمق کانال بر بهبود عملکرد آن - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه مؤلفه های عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری دانش آموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سبک‌های دلبستگی با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سبک‌های هویت با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵