پایان نامه شناسایی رابطه عزت نفس ومیزان خلاقیت دبیران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه شناسايي رابطه بين خود کارآمدي و ميزان خلاقيت دبيران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مطالعه روش های شناسایی مرکز تولید هارمونیک - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی ارتباط خود کنترلی و میزان خلاقیت دبیران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مولفه های شخصیت(عزت نفس ،خود کنترلی وخود کارآمدی )با میزان خلاقیت در دبیران مدارس - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار رمزنگاری اطلاعات - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه عزت نفس ومیزان خلاقیت دبیران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه خود کارآمدی ومیزان خلاقیت دبیران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی (TFET) و بهینه سازی مشخصات آن برای کاربردهای توان پایین در افزاره های نانو - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
سمینار آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط خود کنترلی و میزان خلاقیت دبیران - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت زندگی کارکنان بر اساس عاطفه منفی بهزیستی ذهنی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان بر اساس عاطفه مثبت بهزیستی ذهنی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط عملکرد شغلی کارکنان با عاطفه منفی بهزیستی ذهنی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵