پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه¬های پیشگیرانه - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه¬های ارزیابی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه¬های شکست بیرون سازمانی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بکارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش هزینه¬های شکست درون سازمانی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه آميخته بازاريابي با تصوير ذهني، آگاهي از برند، کيفيت برند و وفاداري به برند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه عملکرد کانال توزیع با تصویرذهنی - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه تصویرذهنی خوب ازشرکت با آگاهی ازبرند - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه عملکرد کانال توزیع با کیفیت ادراک شده - چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه آگاهی ازبرند با کیفیت درک شده - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه تصویرذهنی خوب ازشرکت با کیفیت درک شده از محصول - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه خدمات پس ازفروش با وفاداری بربرند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه تصویرذهنی خوب ازشرکت با وفاداری به برند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه بررسي رابطه آگاهي ازبرند با وفاداري به برند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
نامه بررسی رابطه کیفیت ادراک مشتری با وفاداری به برند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه آگاهی ازبرند تأثیرمثبت با ارزش ویژه برند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵