پایان نامه بررسی اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با استفاده از داده های عملی و ارائه یک روش جدید - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
مقایسه عملکرد ژنراتورهای -DFIG- و -PMSG- در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن -MPPT- - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عرف بین الملل حاکم بر ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر باورهای دینی بر روان و کنترل عواطف و هیجانات درونی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اعتقادات دینی در آرامش روانی افراد و نقش آن در متعادل نمودن گرایشات مجرمانه و انحرافات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میدانی و مطالعه بر روی نمونه های عینی و مدل های واقعی بر روی زندانیان استان گلستان - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آن - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری مشاهده گر - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آشنایی اجمالی با مفهوم توبه و مباحث پیرامون آن - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵