پایان نامه تعیین سایر مناطق و سازمان‌ها که در شرایط مشابهی در مقایسه با سکوی سروش قرارگرفته‌اند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تاثیراعتیاد به کار بر بهداشت شغلی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش استراتژی¬های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش استراتژی¬های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های سیستم محور بر کیفیت محصول در شرکت¬های دانایی محور - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی¬های پویا(ترکیبی) بر کیفیت محصول در شرکت¬های دانایی محور - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصول - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر استراتژی انسان محور بر کیفیت محصول - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های سیستم محور بر کیفیت محصول - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تاثیر استراتژی پویا(ترکیبی) بر کیفیت محصول - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه نقش ارتباطات بر تغییرات سازمانی ادراک شده - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش اثر آموزش بر تغییرات سازمانی ادراک شده - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵