پایان نامه با موضوع نقش معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه جهت یابی سیگنال¬های پهن باند در سیستم های مخابراتی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه خلاقیت با بهره وری وظایف سازمانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش معرفی شاخص های سنجش رقابت پذیری در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط جنسیت با بهره وری وظایف سازمانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده¬های زمینی با رویکرد بازتولید - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تعیین نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه سن با بهره وری وظایف سازمانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نوع ارتباط بین نابی- چابکی سازمانی و رقابت پذیری سازمانی در صنعت کاشی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط تحصیلات با بهره وری وظایف سازمانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵