پایان نامه بررسی تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بعد تعامل با جامعه از تسهیم دانش با عملکرد شغلی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بعد همکاری های مکتوب از تسهیم دانش و عملکرد شغلی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
کاهش مصرف انرژی در شبکه¬های حسگر بی¬سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین شدت رابطه تأثیر مؤلفه های نابی و چابکی سازمانی بر رقابت پذیری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توان پیش بینی عملکرد شغلی از طریق ابعاد تسهیم دانش - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:برسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نظرات پاسخگویان در بعد تسهیم دانش بر حسب عوامل دموگرافیک - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی در چگونگی رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع بررسی اثر کیفیت ارتباط بر ارزش طول عمر مشتری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی اثر کیفیت ارتباط بر ارزش طول عمر مشتری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه نقش پيش بيني کنندگي مولفه هاي هوش هيجاني در رفتار رانندگي رانندگان اتوبوس - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی اثر کیفیت ارتباط بر استفاده از خدمات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵