تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
2-1-4. پیشرفت تحصیلی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
2-1-4. پیشرفت تحصیلی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
-2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان اثر کیفیت ارتباط بر استفاده از خدمات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری در هتل‌های شهر ایلام - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی اثر کیفیت ارتباط بر تبلیغات در هتل‌های شهر ایلام - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیگجاهی مغز - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان اثر کیفیت ارتباط بر تبلیغات در هتل‌های شهر ایلام - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM به منظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط خطا - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر کیفیت ارتباط بر تمایل به مراجعه مجدد در هتل‌های شهر ایلام - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و پیاده سازی اتوماسیون ماشین های آهار - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵