پایان نامه بررسی و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی درون موجبرهای مستطیلی حاوی فریت بایاس شده با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد و شبیه سازی سیستم تشخیص نفوذ - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تنظیم کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی سیستم ها و مدارهای مجتمع (IC) کدکننده سیگنال گفتار - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) در شبکه های مخابراتی WiMAX با استفاده از VHDL - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اداره اموال مشاع در حقوق ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اداره اموال مشاع در حقوق ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام و بهبود کنترل آن - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایت مندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵