پایان نامه جایگاه عمل نوعاً کشنده در توصیف قتل در حقوق کیفری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با استفاده از سیستم های خبره - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:کیفیت بر استفاده از خدمات در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کیفیت رابطه بر وفاداری در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص کیفیت برتبلیغ زبانی در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین کیفیت برتمایل به مراجعه مجدد در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵